Committees


Comittees of class 2017-18

Presidium :

Zhizhou Lu; Xingfeng Wang; Yan Zhang; Zhenhui Zhou; Yue Sun

Department of Secretariat:

Jiahuan Liu; Nan Xiao; Kai Wang

Department of Treasurer :

Feifei Ren

Department of Outreach:

Fang Wang; Ziyuan Zhong; Wei Wu; Lili Li ; Wei Song; Dongwei Ni

 Department of Network:

Meiling Chen; Fanfan Yang; Shaopan Zhou

Department of Propaganda:

Huahui Feng; Xurui Jing


The newly-appointed committee

The second term of committee

The first term of committee